Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

 • Vroomshoopse Boys, gevestigd te Vroomshoop onder KvK nr. 40059538.
 • Klant: degene met wie Vroomshoopse Boys een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Vroomshoopse Boys en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vroomshoopse Boys.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen die Vroomshoopse Boys hanteert zijn in euro’s zijn inclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Vroomshoopse Boys hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Vroomshoopse Boys te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Vroomshoopse Boys niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

4. Veiling

Vroomshoopse Boys biedt een platform waarop u speciale objecten kunt ontdekken, kopen en verkopen. Het is zeer belangrijk voor ons dat ons platform betrouwbaar en veilig is, om de best mogelijke klantervaring te garanderen. Dit vereist dat onze Kopers de regels die zijn vastgelegd in deze Kopersvoorwaarden accepteren en naleven. De Kopersvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van onze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Kopersvoorwaarden beschrijven uw rechten en plichten onder het Verkoopcontract dat u met Vroomshoopse Boys aangaat bij het winnen van een Kavel.

Voor meer informatie over termen met een hoofdletter die in dit document worden gebruikt, kunt u onze Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

Artikel 1: Kopen van Kavels

Het is geweldig dat u geïnteresseerd bent in het kopen van Kavels op ons online veiling website! Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het volgende voordat u gebruik maakt van onze Diensten:

 • De Koper en de Verkoper van een Kavel sluiten een Verkoopcontract. Als uw Bod aan het einde van de Online Veiling het hoogste is, sluit u automatisch een Verkoopcontract met de Verkoper van het Kavel en beschouwen wij u als de Koper. Als de Verkoper echter een Minimumprijs heeft ingesteld en uw Bod lager is dan deze minimumprijs, wint u het Kavel niet en wordt er geen Verkoopcontract gesloten.

Artikel 2: Betalen voor Kavels

Als u een Kavel heeft gewonnen en uw Bod de Minimumprijs heeft bereikt, kunt u zich de trotse Koper van dat kavel noemen. De volgende stap is om het Kavel te betalen in overeenstemming met onze instructies. Hieronder vindt u onze betalingsregels.

 • Na het winnen van uw Kavel moet u binnen drie (3) dagen betalen. Binnen drie (3) dagen na afloop van de Online Veiling bent u verplicht om (i) de Koopsom en de transportkosten (indien van toepassing) te betalen aan de Vroomshoopse Boys. Deze betalingstermijn kan nooit als een fatale termijn worden beschouwd. Dit betekent dat een ingebrekestelling vereist is voordat de Verkoper het Koopcontract kan ontbinden. U moet ervoor zorgen dat de Vroomshoopse Boys de volledige Koopsom ontvangt. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle kosten (zoals bankkosten), belastingen (zoals bronbelasting), rechten en verschuldigde heffingen.

Artikel 3: Levering of ophalen van Kavels

 • De gewonnen kavels worden in overleg met de desbetreffende sponsor geregeld.
 • Als er problemen zijn, neem dan binnen drie (3) dagen na levering contact met ons op.

Artikel 4: Het niet nakomen van uw verplichtingen jegens de Verkoper

 • U bent verplicht om de koopsom z.s.m. te betalen aan de Vroomshoopse Boys

5. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Vroomshoopse Boys gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Vroomshoopse Boys.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Vroomshoopse Boys zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Vroomshoopse Boys op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vroomshoopse Boys, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vroomshoopse Boys te betalen.

6. Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Vroomshoopse Boys gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Vroomshoopse Boys roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Vroomshoopse Boys, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 7. Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@persoonlijke-spandoeken.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Vroomshoopse Boyshttps://www.persoonlijke-spandoeken.nl, kan worden gedownload.

 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Vroomshoopse Boys, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 4. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Vroomshoopse Boys indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Vroomshoopse Boys deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Vroomshoopse Boys heeft geretourneerd.

8. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

9. Retentierecht

 1. Vroomshoopse Boys kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Vroomshoopse Boys heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Vroomshoopse Boys.

 3. Vroomshoopse Boys is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

10. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Vroomshoopse Boys te verrekenen met een vordering op Vroomshoopse Boys.

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Vroomshoopse Boys blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Vroomshoopse Boys op grond van wat voor met Vroomshoopse Boys gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Vroomshoopse Boys zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien Vroomshoopse Boys een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Vroomshoopse Boys het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

12. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Vroomshoopse Boys, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Vroomshoopse Boys het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Vroomshoopse Boys kan tegenwerpen.

 13. Levertijd

 1. De door Vroomshoopse Boys opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Vroomshoopse Boys.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Vroomshoopse Boys niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

14. Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

15. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Vroomshoopse Boys niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Vroomshoopse Boys, bij gebreke waarvan Vroomshoopse Boys niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

16. Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

17. Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 4. Wanneer de klant akkoord gaat met het ontwerp op de WhatsApp is dit bindend. Eventuele fouten in de tekst of opmaak zijn dan de verantwoordelijkheid van de klant en valt niet onder garantie.

18. Vrijwaring

De klant vrijwaart Vroomshoopse Boys tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Vroomshoopse Boys geleverde producten en/of diensten.

19. Klachten

 1. De klant dient een door Vroomshoopse Boys geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Vroomshoopse Boys daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Vroomshoopse Boys uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Vroomshoopse Boys in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Vroomshoopse Boys gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 7. Wanneer de klant akkoord gaat met het ontwerp op de WhatsApp is dit bindend. Eventuele fouten in de tekst of opmaak zijn dan de verantwoordelijkheid van de klant en kan dan niet meer al klacht worden ingedient.

20. Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Vroomshoopse Boys.

  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Vroomshoopse Boys ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

21. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Vroomshoopse Boys een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vroomshoopse Boys verschuldigd zijn.

22. Aansprakelijkheid Vroomshoopse Boys

 1. Vroomshoopse Boys is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Vroomshoopse Boys aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Vroomshoopse Boys is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Vroomshoopse Boys aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 6. Wanneer de klant akkoord gaat met het ontwerp op de WhatsApp is dit bindend. Eventuele fouten in de tekst of opmaak zijn dan de verantwoordelijkheid van de klant en valt niet onder aansprakelijkheid.

23. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Vroomshoopse Boys vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

24. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vroomshoopse Boys toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Vroomshoopse Boys niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Vroomshoopse Boys in verzuim is.

 3. Vroomshoopse Boys heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Vroomshoopse Boys kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

25. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Vroomshoopse Boys in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Vroomshoopse Boys kan worden toegerekend in een van de wil van Vroomshoopse Boys onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Vroomshoopse Boys kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Vroomshoopse Boys 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Vroomshoopse Boys er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Vroomshoopse Boys is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

26. Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

27. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Vroomshoopse Boys is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Vroomshoopse Boys zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

28. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Vroomshoopse Boys.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

29. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vroomshoopse Boys bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vroomshoopse Boys is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 26 januari 2022.

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl