Gedragsregels

Op dit moment is het iets wat veel in de belangstelling staat en waar wij als club niet langer omheen kunnen en willen. Er zijn uitgebreide onderzoeken gaande  naar, recent gemelde, misstanden in de sportwereld. Denk hierbij aan grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik. Ook pesten , uitsluiting en verwaarlozing zijn zaken die voorkomen.

Vroegsignalering

Bestuurslid algemene Zaken Fenny Bernhardt, heeft namens het bestuur, een door de gemeente Twenterand gegeven voorlichting over Vroegsignalering bij kinderen ‘ bijgewoond. Deze is in het bestuur uitgebreid besproken. Hierin werden de zaken duidelijk uitgelegd en dit was zeer verhelderend. Tevens gaf het ons ook een idee van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor ons als voetbalclub. Daaruit zijn in ieder geval de volgende actiepunten gekomen.

VOG

Ten eerste heeft het bestuur het besluit genomen , om met ingang van het nieuwe seizoen , een start te maken met het aanvragen  van Verklaringen  Omtrent het Gedrag.  In eerste instantie voor nieuwe leiders/trainers. Deze verklaringen brengen geen kosten met zich mee en zijn ook zeker niet bedoeld om mensen uit te sluiten voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Ze zijn bedoeld om alles en iedereen, maar vooral de jeugd, een veilige sportomgeving te bieden.

Vertrouwenscontactpersonen.

Ten tweede is het bestuur er blij mee, dat Margreeth Spang bereid is gevonden de functie van vertrouwenscontactpersoon in te vullen.

De vertrouwenscontactpersoon is voor alle leden, ouders en trainers/leiders. Zij zijn veel op de vereniging aanwezig, zodat ook de signalerende taak vervuld kan worden. Vertrouwenscontactpersoon houdt in dat zij alleen zaken melden. Inhoudelijk zijn zij er verder niet bij betrokken. Het stopt op het moment van melding/signalering. Daarna wordt het door professionals overgenomen.

Zie ook Handboek KNVB /veiligheid en VOG.
Bert Kempers, bemiddelaar in relatie tot RESPECT

Sinds maart beschikt  Vroomshoopse Boys over een  bemiddelaar. Zijn functie is voortgekomen uit de werkgroep Respect. Met de aanstelling van Bert als bemiddelaar is er een sluitend systeem waar het gaat om het nakomen  en handhaven van in het Verenigingsplan van Vroomshoopse Boys opgenomen gedragsregels.

Hoe werkt dit.

·      Meningsverschillen/conflicten worden in eerste instantie besproken met de betreffende trainers/leiders

·      Indien nodig wordt het Groepshoofd ingeschakeld en/of de betreffende jeugdcoördinator.

·      Zijn er normen en waarden in het geding (gedrag) en wordt het conflict niet tot tevredenheid opgelost, dan kan de bemiddelaar ingeschakeld worden.

·      Deze treedt op als mediator. Uitgangspunt is het in het Verenigingsplan vastgestelde fair-playbeleid met daarbij de uitgangspunten van het project RESPECT.

·      De partijen worden om tafel geroepen en er wordt een finaal oordeel geveld door de mediator. Hij brengt de werkgroep RESPECT en de jeugdcommissie/bestuur hiervan op de hoogte.

·      De jeugdcommissie/bestuur moeten het bindend advies accorderen. Daarna worden de partijen op de hoogte gesteld.
Inleiding.

Een van de uitgangspunten bij Vroomshoopse Boys is dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij de vereniging. Dit houdt in dat men elkaar respecteert, zonder onderscheid naar ras, geloof en geslacht. Dit betekent ook dat er zorgvuldig met het materiaal van de vereniging en met de eigendommen van een ander wordt omgegaan.

Douchen.

Na de training en/of wedstrijden zijn de spelers verplicht zich te douchen. Iedereen wordt dringend aangeraden om tijdens het douchen badslippers te dragen.

Alcoholgebruik.

Alcoholgebruik en roken is in de kleedkamers niet toegestaan. De regels die van overheidswege gelden voor het alcoholgebruik, zijn ook van toepassing in de kantine. De belangrijkste van deze regels worden hieronder genoemd.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  • Personen jonger dan 18 jaar.

Het is tijdens wedstrijden verboden om buiten de kantine alcoholische dranken te nuttigen. Er wordt geen sterke drank geschonken in de kantine. Het is ook niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubgebouw of elders op het terrein van de vereniging. Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

 

 

Roken

Ook hierin volgt de club de landelijke regels. Het is ten allen tijde verboden om in het clubgebouw te roken.

Andere huisregels.

  • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden uit het clubgebouw verwijderd.
  • Het gebruik van drugs is op het gehele complex van de vereniging verboden.
  • Ouders en publiek worden geacht zich tijdens de wedstrijden correct te gedragen tegenover de tegenstander, scheidsrechter, medespelers, leiders, bestuursleden en ander publiek.

Fairplay beleid.

In samenwerking met de KNVB wordt in de periode 2015-2019 nadrukkelijk aandacht geschonken aan de concrete toepassing van het begrip waarden en normen. De werkgroep RESPECT houdt zich daar mee bezig en zet dit uit naar spelers, kader en ouders. Uitgangspunt is daarbij de vertaling van het basisbegrip RESPECT, dat als volgt wordt vertaald.

R= Respect toon je voor iedereen, zowel in als buiten het veld.

E= Eerlijkheid duurt het langst.

S= Sportiviteit zorgt voor een prettige voetbalomgeving.

P= Persoonlijkheid toon je in voorbeeldgedrag.

E= Emotie hoort bij het spel, maar richt die niet op een ander.

C= Corrigeer en spreek elkaar aan en deel complimenten uit.

T= Trots zijn we op een schone en opgeruimde accommodatie.

Zowel intern als extern staat RESPECT hoog in het vaandel van vv Vroomshoopse Boys en het clubblad, website en andere social media worden benut om dat uit te dragen. Ook zijn speciale borden met de regels van RESPECT zichtbaar op de Bosrand en worden periodiek interne bijeenkomsten belegd om waarden en normen onder de aandacht te blijven houden. In 2019 wordt de aanpak geëvalueerd.

De KNVB treedt hard op tegen voetbalverenigingen waar molestaties van scheidsrechters, discriminatie, spelverruwing en verbaal of fysiek geweld plaatsvinden.

Vroomshoopse Boys staat volledig achter dit beleid en heeft dan ook besloten om bij het aantreffen en signaleren van genoemde excessen binnen de vereniging eveneens op te treden en passende straffen op te leggen, vooruitlopend op de maatregelen van de KNVB. De vereniging heeft hiervoor een Fairplay beleid vastgesteld (zie bijlage B van het Verenigingsplan) waarin onder andere aangegeven is dat de vereniging bij zware overtredingen, beledigingen, diefstal en andere zware vergrijpen –aansluitend aan de KNVB-straf – straffen kan opleggen.

Er zal adequaat worden opgetreden tegen leden (trainers, leiders, spelers, niet-spelende leden, ondersteunende leden etc.) ouders en supporters, die door onsportief gedrag de goede naam van Vroomshoopse Boys in diskrediet brengen.

Ook bij vernielingen in en rond onze en/of andere accommodaties zullen verregaande maatregelen worden genomen en de kosten worden op de daders verhaald. Met andere woorden:”Een verantwoordelijkheid van ons allemaal”.

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl