De 74ste jaarvergadering van Vroomshoopse Boys op woensdagavond 12 september werd door ruim 60 leden bezocht, een prima opkomst. Voorzitter Edward Olthof opende de algemene ledenvergadering in de kantine ’t Flierhuus. Hij stelde vast dat hij in z’n eerste jaar als voorzitter had gemerkt dat vele vrijwilligers bij de Boys enorm veel en goed werk verrichten. Dat geeft een goed gevoel en dat werkt goed bij een vereniging in groei en bloei.

Het verslag van de vorige jaarvergadering en de jaarverslagen van de verschillende bestuursleden werden alle goed gekeurd. Penningmeester Willem Nieuwlaar kon melding maken van goede jaarcijfers en een sluitende begroting met daarbij een plus in financieel opzicht, zodat er sprake is van een gezonde vereniging. Namens de kascontrolecommissie meldde Hans Schrijver dat de boeken in goede orde waren bevonden en penningmeester Willem Nieuwlaar werd decharge verleend.

Conform het geldende Verenigingsplan van Vroomshoopse Boys van  2014-2019 werd besloten tot een tweejaarlijkse inflatiecorrectie toe te passen ten opzichte van de contributie. Het bestuur stelde voor de contributie met 2,8% te verhogen  De leden gingen unaniem akkoord met dit voorstel. De financiele  stukken van de stichtingsbestuur (kantine), de sponsorcommissie en de jeugd werden tot tevredenheid van de leden kort en krachtig toegelicht door de penningmeesters Jan Cees Kaas, Robert Hendriksen en Willem Nieuwlaar. De financiële stand van zaken en ook de activiteiten van de supportersvereniging van de Boys, die een gecombineerde jaarvergadering met de voetbalvereniging hield, werden toegelicht door penningmeester Carolien Brunink.

Het accommodatiebeleid over het afgelopen seizoen werd toegelicht door voorzitter Edward Olthof en leverde geen vragen op. De jaarlijkse evaluatie van het Verengingsplan werd tevens akkoord bevonden.  Voorzitter Edward Olthof maakte duidelijk dat in het seizoen 2018-2019 het Verenigingsplan van Vroomshoopse Boys wordt opgesteld voor de periode 2019-2023, waarbij er aanpassingen en wijzigingen te verwachten zijn. Dat project wordt breed binnen de vereniging opgepakt en bij de volgende jaarvergadering in 2019 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Bij de bestuursverkiezing was Willem Nieuwlaar na zeven jaar aftredend. Hij knoopte er vorig seizoen een jaar aan vast. Nu er een opvolger is gevonden neemt Willem met een gerust hart afscheid. Voorzitter Edward Olthof bedankte Willem voor zijn inzet en toewijding en de scheidende penningmeester kreeg een attentie, een bos bloemen en applaus van de leden. Het bestuur stelde voor Chantal Nevenzel als penningmeester te benoemen. Er waren voor 1 september 2018 geen tegenkandidaten gemeld.  Chantal was op de website al aan de leden voorgesteld. Een instemmend applaus van de leden betekende de benoeming van Chantal Nevenzel als penningmeester.

De huldiging van trouwe leden werd weer een feestelijk geheel. Dat ging gepaard met bloemen, een pen met inscriptie en waarderende woorden. Bennie van Borssum Waalkes is vijftig jaar lid van de Boys. Jannette Heideman, Martin Nijland en Arjan Paters zijn dat veertig jaar. Bart Bloemhof, Harold Kivits, Jan Sportel, Jan Slotman en Patrick Wessels zijn een kwart eeuw lid van Vroomshoopse Boys.

Hoofdmoot van deze geanimeerde jaarvergadering vormde de voortgang van de plannen voor verbouw of nieuwbouw van het clubgebouw. Harry Lantink hield namens de onderzoekscommissie  een presentatie over de stand van zaken. Tony Kleinjan gaf met een art-vison een doorkijkje van de contouren van een mogelijke nieuwbouw van het clubgebouw tussen veld 2 en 3, waarbij nadrukkelijk opgemerkt werd dat er nog niets vaststaat.  Harry Lantink riep de onder de leden tijdens de afgelopen winterstop gehouden enquête in herinnering.

Daaruit bleek dat bijna 72 % aangaf voorstander te zijn van een nader onderzoek  van mogelijkheden voor nieuwbouw en ruim 17 % van de leden aangaf voor renovatie van het huidige clubgebouw te willen gaan. Ook waren een beperkt aantal leden voor zowel renovatie als nieuwbouw.  In totaal 4% gaf aan dat er wat hen betreft niets behoeft te veranderen.

De 43 jaar oude clubgebouw ’t Flierhuus staat voor het nodige groot onderhoud. Er wordt een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd, waarbij de bouwgebreken van het huidige clubgebouw in beeld worden gebracht. Er is sprake van een sterke groei van leden en er is aantoonbaar onvoldoende ruimte in de huidige kantine. Gestreefd wordt naar een clubgebouw met een eigentijdse uitstraling, aantrekkelijk ook, die voldoet aan de eisen van deze tijd, zoals duurzaamheid, en toekomstbestendig is.  De bestuursleden Edward Olthof en Sabine Elferink waren de afgelopen periode te gast bij FC Zutphen, vv Bergentheim en DOS’37 om in gesprekken met bestuurders van die clubs te onderzoeken hoe daar verbouw of nieuwbouw is gerealiseerd. Edward en Sabine brachten verslag uit van die bezoeken.

Harry Lantink gaf aan dat het de bedoeling is om een projectteam te formeren. Het bestuur fungeert daarbij als opdrachtgever. Het projectteam, bestaande uit zeven leden, houdt zich louter met de zogeheten harde kant bezig, de bouwkundige aspecten. Het bestuur  behartigt andere ”zachte” zaken, zoals bijvoorbeeld de vertaling van de maatschappelijke component. Wensen betreffende de inrichting et cetera van de diverse geledingen binnen Vroomshoopse Boys worden de komende periode geïnventariseerd. Ook wordt er met de besturen van Sportlust Vroomshoop en met TOP Vroomshoop als de overige gebruikers van het sportcomplex De Bosrand gesproken over de nieuwbouwplannen. Met de gemeente Twenterand is reeds op bestuurlijk en ambtelijk niveau in voorbereidende zin over de plannen gesproken.

De eigen sponsoren van Vroomshoopse Boys worden bij de bouwplannen betrokken en zelfwerkzaamheid van de leden wordt zeker benut. Tijdens de gehouden enquête boden zich al bijna zeventig  Boys-leden spontaan aan om op welke manier ook te helpen. Financieel moet het verhaal uiteraard kloppen en daartoe worden ook nadrukkelijk de mogelijkheden van subsidies onderzocht.

Na de heldere uiteenzetting van Harry Lantink werd door hem aan de leden de hamvraag gesteld om al dan niet door te gaan met de nieuwbouw of renovatieplannen: go or no go. Een daverend applaus van de leden betekende dat er volledig mandaat wordt gegeven om met het gepresenteerde plan verder aan de slag te gaan. Er wordt nu op korte termijn een projectteam samengesteld en potentiële leden zijn daartoe al benaderd. De plannen worden op beslissende voortgangsmomenten voorgelegd aan de leden en in de aanstaande winterstop mag de eerste van die ledenraadplegingen  verwacht worden. Het ligt in de bedoeling om op 5 juni 2019, de dag waarop Vroomshoopse Boys 75 jaar bestaat, met concrete plannen c.q. een officieel startmoment naar buiten te treden.

Vanuit de leden werd tijdens de rondvraag aangedrongen om voldoende budget voor het jubileumfeest van 75 jaar Vroomshoopse Boys in juni 2019 beschikbaar stellen en dat werd toegezegd. Hans Nieboer lichtte als lid van de jubileumcommissie een tipje van de sluier op van de geplande jubileumweek. Leden kunnen nog tot 1 oktober aanstaande suggesties indienen bij de jubileumcommissie,  zie daarvoor de website www.vvvroomshoopseboys.nl  De terugkeer van de jaarlijkse familiedag van de Boys aan het eind van het seizoen werd bepleit. Ook werd er aandacht gevraagd voor de beheersing van de omvang van de trainerskosten.

Voorzitter Edward Olthof concludeerde in zijn slotwoord dat deze bijzondere vergadering erg positief was verlopen. Er werd vertrouwen gevoeld in en geuit voor de ingrijpende plannen met het clubgebouw. Dat is een duidelijk signaal van de leden en dat stimuleert alleen maar.

De in een ontspannen sfeer verlopen jaarvergadering werd even na tienen met een instemmend applaus afgesloten, waarna de nazit in de kantine nog erg gezellig was.

 

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl