In het laatste nieuwsbericht is o.a. informatie verstrekt over de resultaten als vermeld in het concept-inspectierapport van het huidige clubgebouw. De algehele conclusie is dat het clubgebouw zich niet meer leent voor een grondige renovatie en dat het onderzoek zich verder zal gaan richten op de (financiële) haalbaarheid van een nieuw clubgebouw.

Twee locaties zijn genoemd die vooralsnog in aanmerking komen: de locatie ter plaatse van de Hoofdtribune en de locatie van het huidige clubgebouw in samenhang met een gedeeltelijke herinrichting van de kleedkameraccommodatie.
In onze laatste vergadering van de Onderzoekscommissie (d.d. 17 mei 2019) is een 3e optie genoemd; deze locatie wordt momenteel getoetst op (technische) haalbaarheid.

Op dinsdag 9 april 2019 is er overleg geweest tussen het Hoofdbestuur en de Onderzoekscommissie, om een half jaar na opdracht de ‘tussenbalans’ op te maken van de opdracht als verstrekt aan de Onderzoekscommissie.
N.B. De volledige opdracht is te lezen op de homepage van de website en wel onder de rubriek ‘Bekijk ook’, de button ‘Nieuwbouw/Verbouw Vroomshoopse Boys’.

Onderstaand de weergave over de stand van zaken:
• het Programma van Wensen van alle gebruikers is in kaart gebracht en wordt nu gebruikt voor de uitwerking van de ontwerpen voor de ‘nieuwbouw-verbouw’;
• voor de locatie ter plaatse van de Hoofdtribune is het ontwerp dat is gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van september 2018 verder uitgewerkt, met als uitgangspunt het Programma van Wensen;
• voor de locatie ter plaatse van het huidige clubgebouw vindt het ontwerp zich in de fase van ontwikkeling (‘gedachtenvorming’);
• voor de locatie ter plaatse van de Hoofdtribune is de kostenraming van het gebouw opgesteld en, als afgeleide van deze kostenraming, ook de kosten voor het gebouw ter plaatse van het huidige clubgebouw;
• de kostenraming voor de locatie ter plaatse van de Hoofdtribune zal nu worden gebruikt voor het onderzoek van subsidiemogelijkheden. Een extern adviesbureau zal worden geselecteerd om op basis van ‘no cure – no pay’ ons te ondersteunen bij dit onderzoek. De selectie van het adviesbureau vindt momenteel plaats;
• met enkele potentiële sponsoren zijn gesprekken gevoerd om de kostenraming ‘scherp te krijgen’, nog niet concreet over de daadwerkelijke bijdrage bij de realisatie van het clubgebouw;
• diverse leden, die via de enquête te kennen hebben gegeven een bijdrage te willen leveren bij de realisatie van het clubgebouw, en in deze fase daadwerkelijk iets kunnen betekenen, zijn benaderd over hun beoogde inzet en indien ‘interessant’ ook ingepast;
• de communicatie naar het Hoofdbestuur verloopt o.a. via het bijwonen van (een deel van) de maandelijkse vergaderingen van het Hoofdbestuur, om zo het Hoofdbestuur bij te praten over de ontwikkelingen; tussentijds is er indien noodzakelijk afstemming tussen de voorzitters. Leden zijn via de website en het clubblad geïnformeerd over ontwikkelingen;
• voor uitbreiding van de kleedkameraccommodatie met 2 of 4 kleedkamers zijn de mogelijke ontwerpen gereed en de geraamde bouwkosten bekend. Eén van de potentiële sponsoren is gevraagd een kostenopgave op te stellen;
• de streefdatum van 1 mei 2019 voor het leveren van het definitief advies aan het Hoofdbestuur wordt niet gehaald. De leden zullen tijdens de komende Algemene Ledenvergadering in september worden bijgepraat over alle ontwikkelingen.

De tekortkomingen die in het inspectierapport van het huidige clubgebouw staan vermeld en absoluut niet kunnen wachten op de uitkomsten van de opdracht en, als afgeleide, de uitvoering van de ‘nieuwbouw-verbouw’, worden geïnventariseerd en voorgesteld aan het Stichtingsbestuur om dit alsnog uit te (laten) voeren.

Door de gemeente Twenterand is eind februari aan de besturen van de Boys en Sportlust een (financieel) voorstel gedaan tot privatisering van de kleedkameraccommodatie. Aanvankelijk is dit voorstel door beide verenigingen voor kennisgeving aangenomen, met de bedoeling om daar (vooralsnog) geen invulling aan te gaan geven.
De Onderzoekscommissie heeft het Hoofdbestuur geadviseerd om dit voorstel toch in overweging te willen nemen; alleen al vanwege de kansen die het mogelijk kan bieden voor de financiering van de ‘nieuwbouw-verbouw’. Het Hoofdbestuur heeft met het advies ingestemd en Sportlust op de hoogte gesteld van ons voornemen; Sportlust blijft bij haar standpunt en ziet af van privatisering.
De opdracht aan Onderzoekscommissie is door het Hoofdbestuur vervolgens uitgebreid met ‘het onderzoeken van de (on)mogelijkheden tot privatisering van de kleedkameraccommodatie voor sec de v.v. Vroomshoopse Boys’.
Met de gemeente Twenterand zullen de komende periode gesprekken worden gevoerd over o.a. dit onderwerp.

Meer weten over de ontwikkelingen rondom ‘Nieuwbouw-Verbouw’ van het clubgebouw, ga dan naar de website, op de homepage, onder de rubriek ‘Bekijk ook’, de button ‘Nieuwbouw/Verbouw Vroomshoopse Boys’.

Vragen of suggesties?
Neem contact op met Harm Nieboer (06 – 41 86 82 14) of mail ons nieuwbouw@vvvroomshoopseboys.nl

Onderzoekscommissie ‘Nieuwbouw-Verbouw
Clubgebouw v.v. Vroomshoopse Boys’

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl