Locatie: Kantine ’t Flierhuus.   |   Aanwezig: 65 personen

De voorzitter Edward Olthof opent deze 75e ledenvergadering met een speciaal welkom voor de aanwezige ereleden en leden. Helaas is Joop Lantink wegens ziekte afwezig. Afmeldingen zijn er ook van Jan Dogger, Rick Lantink en Herbert Mazenier.

Er wordt nog even teruggekeken naar alle festiviteiten rond het 75- jarig jubileum. .. Hoogtepunten waren m.n. de reünie, het feest op de zaterdagavond en de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Heel veel waardering voor de jubileumcommissie. Dit wordt nogmaals uitgedrukt met een daverend applaus van de aanwezigen.

Verslag van de ALV van 12 september 2018 wordt goedgekeurd . Ook over de verschillende jaarverslagen, gepubliceerd in het programmaboekje, worden geen vragen gesteld.

De Kascontrolecommissie bestond dit jaar  uit Hans Schrijvers, Jannie Meijerink, en Joan Nieboer. Zij  hebben  de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden. Jannie M. is aftredend. Hans van Brussel neemt haar plaats in en nieuw reservelid is Jos Hutten.

Daarna was het de beurt aan de verschillende commissies om financiële verantwoording af te leggen.  De supporters vereniging heeft, na een donatie aan het jubileum nog steeds een positief resultaat. Er wordt gevraagd om wat andere bingoprijzen . Dit wordt meegenomen. Carolien Brunink gaf aan heel tevreden te zijn over het afgelopen jaar.

Daarna lichtte Jan Cees Kaas de cijfers van de Stichting (kantine) toe. Vorig jaar al een uitstekende omzet, nu zelf nog iets meer. Ook het Stichtingsbestuur heeft bijgedragen aan de kosten van het jubileum. Opvallende post : €2000,- aan Gezonde Ambitie .(Jeugd Opleidingsplan) Aan de voetbalclub kan €18.000 worden overgemaakt.

Ook vanuit de sponsorcommissie, bij monde van Robert Hendriks louter positieve geluiden. Zij nemen o.a. de kosten van busvervoer, clubblad en presentatiegids voor hun rekening. En natuurlijk de nieuwe kledinglijn.

Chantal Netters licht de cijfers van de Jeugdcommissie toe. Het bedrag van de Rabo Clubkas gaat in zijn geheel naar de jeugd. Er zijn een aantal trainingsmodules aangeschaft (VTON) en een aantal mensen volgt een cursus TC 3  en TC 2. Positief resultaat van €5010,- , waarvan € 5000,- in Gezonde Ambitie wordt gestopt (Dit is het Jeugd Opleiding Plan) Vervolgens neemt Chantal de cijfers van de club door. Ook hier een positief resultaat waarvan ook een gedeelte bestemd wordt voor Gezonde Ambitie. Al met al staat de club er financieel goed voor.

Het Verenigingsplan Handboek 2019 t/m 2024 wordt vastgesteld. Dit Verenigingsplan is geüpdatet en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Het plan wordt elk jaar geëvalueerd. Belangstellenden kunnen het downloaden vanaf de website.

Hans Nieboer neemt afscheid als bestuurslid PR. Hans heeft nadrukkelijk aangegeven om te willen stoppen met zijn taken binnen het hoofdbestuur. Het bestuur respecteert zijn beslissing en draagt Hans voor als erelid van de Vroomshoopse Boys. Dit wordt enthousiast ondersteund door de aanwezige leden. Hans krijgt bloemen en een oorkonde.

Margreeth Spang treedt af als secretaris. In haar plaats wordt Harald Dubbink als secretaris benoemd. Margreeth Spang wordt benoemd tot bestuurslid PR (Tijdelijk voor 1 jaar)

Dan is het tijd voor het huldigen van de jubilarissen. Marinus Olthuis voor meer dan 40 jaar lidmaatschap. Tom Heideman wordt gehuldigd voor 25 jaar lid van Vroomshoopse Boys. Beide heren ontvangen bloemen en een attentie. De overige jubilarissen, Herbert Mazenier, Rick Lantink,Rick Schuurhuis en Christiaan Bos , konden om diverse redenen niet aanwezig zijn. Zij hebben allen de bloemen en attentie thuisbezorgd gekregen.

Na de pauze schetst de voorzitter een aantal hoofdzaken vanuit het accommodatiebeleid. Er worden aanpassingen gedaan rondom veld 5. Er is met de gemeente gesproken over vervanging van kunstgrasveld 3. Er lijkt hier nieuwe regelgeving aan te komen , dus zorgvuldig handelen.  Er is overleg geweest met de gemeente over voorstel privatisering kleedkamers. Dit wordt ook door onze onderzoekscommissie meegenomen. Er is gebrek aan trainingsruimte. Alle teams willen en kunnen 2 keer trainen op tijden die de teams het beste passen. We zullen moeten kijken naar alternatieven.

Daarna neemt Harry Lantink het woord namens de onderzoekscommissie. Hij neemt ons eerst mee terug naar de presentatie van vorig jaar en schetst hoe getracht is van luchtkasteel tot een concreet voorstel te komen. Het bestuur heeft een definitieve opdracht geformuleerd. In het afgelopen jaar zijn er allerlei onderzoeken geweest, zoals een

  • Bouwgebreken onderzoek
  • Inventarisatie onder gebruikers
  • a.v de inventarisatie is een wensenonderzoek gestart
  • Wensen vertaald in concrete ruimtes
  • Financieel onderzoek gedaan
  • Subsidiemogelijkheden bekeken
  • Tekeningen gemaakt en aangegepast
  • Vele gesprekken gevoerd enz. enz.

Uiteindelijk zijn er 3 opties overgebleven. Optie C betrof de bouw van een kantine op de bestaande kleedkamers. Deze is weggestreept , want bouwtechnisch niet haalbaar.

Over zijn optie A: nieuwbouw langs lange zijde van het hoofdveld. Geschatte kosten 1 miljoen.

Optie B:  sloop kantine, daar herbouwen en aanpassen kleedkamers. Geschatte kosten € 750.000,- Er wordt voortvarend verder gewerkt door de commissie. Zie ook de website. Duidelijk is dat er acties moeten worden georganiseerd om geld te genereren.

Om 22.15 sluit de voorzitter deze 75e ledenvergadering en kan iedereen tekeningen en sfeerbeelden gaan bekijken.

Namens het bestuur

Margreeth Spang

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl